Algemene voorwaarden Deesign Interieurs

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 80395503.

Artikel 1. Algemeen

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die gesloten wordt tussen Deesign Interieurs en de opdrachtgever.

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Deesign Interieurs voor de uitvoering van producten waarvan door Deesign Interieurs derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes

2.1       Alle offertes van Deesign Interieurs zijn vrijblijvend.

2.2       Alle offertes bevatten prijzen in euro en inclusief 21% btw. Reiskosten mogen worden doorberekend mits hiervan kennis is gegeven aan de opdrachtgever op de betreffende  offerte. Deze reiskosten mogen ook op nacalculatie aan de opdrachtgever berekend worden.

2.3       De geldigheidsduur van een offerte bedraagt maximaal 28 dagen in verband met eventuele tussentijdse prijsverhogingen.

2.4       Gaat de opdrachtgever akkoord met de offerte, dan wordt er een aanbetaling gevraagd van 50% van het totaalbedrag inclusief 21% BTW.

Artikel 3. Uitvoering diensten

3.1       Deesign Interieurs gaat er vanuit correcte gegevens en informatie verstrekt te krijgen van de opdrachtgever. Is dit niet het geval en moeten er daarom aanpassingen gemaakt worden in het interieurontwerp of advies, dan zullen hier extra kosten voor berekend worden. Deze zullen eerst schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

3.2       Als de opdrachtgever niet tevreden is met het gemaakte interieurontwerp of het gegeven advies, moet de opdrachtgever Deesign Interieurs in de gelegenheid stellen om een nieuw interieurontwerp uit te werken of een nieuw advies te geven. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden mits het een situatie betreft zoals te lezen is in artikel 3.1.

Artikel 4. Facturering

4.1       Bij akkoord op de offerte zal Deesign Interieurs een aanbetalingsfactuur van 50% van het totaalbedrag inclusief 21% BTW aan de opdrachtgever factureren. De overige 50% zal na uitvoering en tevredenheid aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

4.2       Facturen van Deesign Interieurs dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

4.3       Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is de opdrachtgever een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 8% per maand en voor particulieren 3% per maand.

4.4       Als de opdrachtgever niet akkoord is met de factuur, dan dient de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Deesign Interieurs.

 Artikel 5. Vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht

5.1       Op elke offerte van Deesign Interieurs wordt een termijn vermeld waarin de opdracht uitgevoerd wordt. Wordt deze termijn niet gehaald door overmacht als (langdurige) ziekte of een andere onvoorziene omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Deesign Interieurs, dan moet de opdrachtgever Deesign Interieurs de gelegenheid geven om op een later moment de opdracht alsnog uit te voeren.

5.2       Bij vertraging veroorzaakt door Deesign Interieurs is Deesign Interieurs verplicht om de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de situatie waarom de opdracht vertraging oploopt.

5.3       Deesign Interieurs is niet aansprakelijk voor vertraging veroorzaakt door andere partijen en/ of derden.

 Artikel 6. Beëindiging door de opdrachtgever

6.1     Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de overeengekomen uit te voeren diensten door Deesign Interieurs, is Deesign Interieurs gerechtigd om alsnog het totale offertebedrag te factureren aan de opdrachtgever. Ook de gemaakte reiskosten zullen doorberekend worden.

6.2     Een eventuele beëindiging door de opdrachtgever dient tijdig kenbaar gemaakt te worden aan Deesign Interieurs per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

 Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst door Deesign Interieurs

7.1     Als Deesign Interieurs niet in de gelegenheid wordt gesteld om de opdracht naar behoren uit te voeren, mag Deesign Interieurs de opdracht tussentijds beëindigen door de overeenkomst te ontbinden. Deesign Interieurs zal dit schriftelijk kenbaar maken aan de opdrachtgever. Na 5 werkdagen is de overeenkomst ontbonden, tenzij de opdrachtgever met een oplossing komt en Deesign Interieurs hiermee akkoord gaat.

7.2     Bij een ontbinding van de overeenkomt door Deesign Interieurs, mag Deesign Interieurs 50% van het totale offertebedrag inclusief 21% BTW (de aanbetaling) aan de opdrachtgever doorberekenen. Is de aanbetaling op dat moment door de opdrachtgever voldaan, dan hoeft Deesign Interieurs dit bedrag niet terug te betalen en is de overeenkomst ontbonden. Is de aanbetaling op dat moment nog niet voldaan, dan is de opdrachtgever verplicht om de factuur alsnog te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn.

Artikel 8. Geldigheid algemene voorwaarden

8.1     Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 23 oktober 2020 en zijn geldig op alle offertes vanaf 23 oktober 2020.

8.2     De meest recente algemene voorwaarden zijn altijd te vinden op https://deesigninterieurs.nl/algemene-voorwaarden/

8.3     Bij een offerte van Deesign Interieurs worden altijd de op dat moment geldende algemene voorwaarden bijgesloten.